Πολιτική Απορρήτου

Η προστασία και η ασφάλεια των προσωπικών σας δεδομένων είναι σημαντική για εμάς!

Αφιερώστε λίγο χρόνο για να διαβάσετε την παρούσα Πολιτική Απορρήτου και να ενημερωθείτε για τον τρόπο που η ετερόρρυθμη εταιρεία με την επωνυμία «ΙΩΑΝΝΗΣ ΚΛΗΡΟΝΟΜΟΣ ΚΑΙ ΣΙΑ ΕΕ» που εδρεύει στο Γαλάτσι Αττικής, επί της οδού Επιδαύρου αρ. 6, με ΑΦΜ 801428434, ΔΟΥ ΙΓ’ Αθηνών, ηλεκτρονική διεύθυνση επικοινωνίας info@ayay.gr, (στο εξής η «ΕΤΑΙΡΙΑ») λειτουργώντας ως Υπεύθυνος Επεξεργασίας, συλλέγει, αποθηκεύει, χρησιμοποιεί και εν γένει επεξεργάζεται τα προσωπικά δεδομένα σας όταν επισκέπτεστε, εγγράφεστε ή χρησιμοποιείτε τους δικτυακούς τόπους της Εταιρίας (εφεξής οι «Δικτυακοί Τόποι») και τις κινητές εφαρμογές της (εφεξής τα «Apps»).

Αυτό το έγγραφο περιγράφει τις μεθόδους διαχείρισης του ιστότοπου εφαιξής “Ιστότοπος”, με αναφορά στην επεξεργασία των προσωπικών δεδομένων των χρηστών εφαιξής “Χρήστης / Χρήστες” που τον συμβουλεύονται και περιηγούνται σε αυτόν.

Η Εταιρία λαμβάνει όλα τα κατάλληλα οργανωτικά και τεχνικά μέτρα, σχεδιασμένα για την προστασία των πληροφοριών από απώλεια, εσφαλμένη χρήση, μη εξουσιοδοτημένη πρόσβαση, αποκάλυψη, διαστρέβλωση ή καταστροφή και φροντίζει για τη θεμιτή και νόμιμη συλλογή και επεξεργασία των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα, καθώς,και για την ασφαλή τήρησή τους. Στην προσπάθειά μας αυτή βρισκόμαστε σε διαρκή διαδικασία ενημέρωσης και εκπαίδευσης, ώστε να συμμορφωνόμαστε απολύτως με το ισχύον εθνικό, ευρωπαϊκό και διεθνές νομικό πλαίσιο και ιδίως με το Γενικό Κανονισμό Προστασίας των Προσωπικών Δεδομένων 679/2016 της Ευρωπαϊκής Ένωσης και τον Νόμο 4624/2019.

Σκοπός της παρούσας πολιτικής

Με το παρόν επιθυμούμε να σας πληροφορήσουμε για τον τρόπο με τον οποίο τα προσωπικά σας δεδομένα συλλέγονται, αποθηκεύονται, χρησιμοποιούνται και διαβιβάζονται, τα μέτρα ασφάλειας που λαμβάνουμε για την προστασία των προσωπικών σας δεδομένων, τους λόγους και το χρονικό διάστημα που αυτά αποθηκεύονται, αλλά και για το είδος των προσωπικών δεδομένων που συλλέγονται. Αφορά δε, κάθε πράξη ή σειρά πράξεων που πραγματοποιείται με ή χωρίς τη χρήση αυτοματοποιημένων μέσων, σε προσωπικά δεδομένα ή σε σύνολα προσωπικών δεδομένων, όπως η συλλογή, η καταχώριση, η οργάνωση, η διάρθρωση, η αποθήκευση, η προσαρμογή ή η μεταβολή, η ανάκτηση, η αναζήτηση πληροφοριών, η χρήση, η κοινολόγηση με διαβίβαση, η διάδοση ή κάθε άλλη μορφή διάθεσης, η συσχέτιση ή ο συνδυασμός, ο περιορισμός, η διαγραφή ή η καταστροφή.

Η παρούσα Πολιτική επικαιροποιείται ανά διαστήματα και μπορεί να τροποποιηθεί οποτεδήποτε κρίνεται αναγκαίο, χωρίς προηγούμενη ειδοποίηση, πάντα εντός του εκάστοτε ισχύοντος νομικού πλαισίου και σύμφωνα με τυχόν μεταβολές στην κείμενη νομοθεσία περί προστασίας προσωπικών δεδομένων. Σας προτείνουμε λοιπόν να ελέγχετε την παρούσα Πολιτική ανά τακτά χρονικά διαστήματα ώστε να ενημερώνεστε για τις τυχόν αλλαγές που έχουν πραγματοποιηθεί.  Με την επίσκεψη στον Ιστότοπό μας λαμβάνετε γνώση και αποδέχεστε την πολιτική προστασίας δεδομένων, που ακολουθεί.

Με την παρούσα Πολιτική καθορίζονται οι όροι και οι προϋποθέσεις, που τηρούνται από την Επιχείρησή μας, για την προστασία της ιδιωτικότητας των Χρηστών του Ιστοτόπου. Η πολιτική αυτή περιλαμβάνει τους κανόνες, με βάση τους οποίους προβαίνουμε σε τυχόν συλλογή και επεξεργασία των προσωπικών σας δεδομένων και διασφαλίζουμε την τήρηση του απορρήτου των πληροφοριών αυτών.

Η παρούσα Πολιτική Προστασίας δεδομένων έχει ισχύ μόνο για τον Ιστότοπο www.ayay.gr. Οι Χρήστες πρέπει να λαμβάνουν υπόψη, ότι ο Ιστότοπός μας ενδέχεται να περιέχει συνδέσμους και προς άλλους δικτυακούς τόπους, εντούτοις η Επιχείρησή μας δεν φέρει κανενός είδους ευθύνη για τις πρακτικές και τους όρους προστασίας δεδομένων ή το περιεχόμενο των εν λόγω δικτυακών τόπων.

Σε περίπτωση που οποιοσδήποτε από τους παρόντες όρους θεωρηθεί άκυρος, παράνομος ή καταχρηστικός για οποιονδήποτε λόγο, οι λοιποί όροι θα παραμένουν έγκυροι και ισχυροί ως έχουν στο βαθμό που δεν έρχονται σε αντίθεση με την βούληση, που εκφράζεται μέσω της παρούσας πολιτικής.

Τι είναι τα προσωπικά δεδομένα;

Προσωπικά δεδομένα είναι κάθε πληροφορία που αφορά συγκεκριμένο φυσικό πρόσωπο, η ταυτότητα του οποίου μπορεί να εξακριβωθεί (πχ όνομα, αριθμός ταυτότητας,ταχυδρομική διεύθυνση, ηλεκτρονική διεύθυνση, τηλέφωνο επικοινωνίας κτλ). Τα δεδομένα που αφορούν την υγεία (σωματική ή ψυχική κατάσταση, λήψη ιατρικών υπηρεσιών κ.α.) συμπεριλαμβάνονται στον γενικό όρο προσωπικά δεδομένα, αλλά αποτελούν ειδική κατηγορία δεδομένων. Η Εταιρία δε θα επεξεργαστεί τα προσωπικά σας δεδομένα χωρίς τη συγκατάθεσή σας. Ωστόσο, η Εταιρία διατηρεί το δικαίωμα, σε εξαιρετικές  περιπτώσεις να επεξεργαστεί τα προσωπικά σας στοιχεία στο μέτρο που επιτρέπεται ή απαιτείται από το νόμο, ή/ και από δικαστικές αποφάσεις ή εισαγγελικές παραγγελίες/διατάξεις.

Υπεύθυνος Ελέγχου Δεδομένων

Ο υπεύθυνος για την επεξεργασία των προσωπικών δεδομένων είναι η «ΙΩΑΝΝΗΣ ΚΛΗΡΟΝΟΜΟΣ ΚΑΙ ΣΙΑ ΕΕ» που εδρεύει στην οδό Επιδαύρου 6, Γαλάτσι, 11147 στον νομό Αττικής με ΑΦΜ 801428434 εφεξής “AYAY GREECE” ή “Υπεύθυνος ελέγχου δεδομένων”, email: info@ayay.gr

Τύποι δεδομένων που επεξεργαζόμαστε

 1. Δεδομένα περιήγησης

Κατά τη διάρκεια της κανονικής λειτουργίας τους, τα συστήματα υπολογιστών και οι διαδικασίες λογισμικού που διενεργούνται για την εύρυθμη λειτουργία της Ιστοσελίδας αποκτούν ορισμένα Προσωπικά Δεδομένα των οποίων η μετάδοση είναι έμμεση στη χρήση πρωτοκόλλων επικοινωνίας Διαδικτύου.

Αυτές οι πληροφορίες δεν συλλέγονται με σκοπό την ταυτοποίηση των ατόμων, αλλά, από τη φύση τους, ενδέχεται να επιτρέψουν την ταυτοποίηση του χρήστη.

Αυτή η κατηγορία δεδομένων περιλαμβάνει (i) τις διευθύνσεις IP ή τα domain names των υπολογιστών που χρησιμοποιούνται από τους Χρήστες που συνδέονται με τον Ιστότοπο, (ii) τα URI (Uniform Resource Identifiers) των αιτούμενων πόρων, (iii) την ώρα του αιτήματος, (iv) τη μέθοδο που χρησιμοποιήθηκε για την υποβολή του αιτήματος στο διακομιστή, (v) το μέγεθος του αρχείου που αποκτήθηκε ως απόκριση, (vi) τον αριθμητικό κωδικό που δείχνει την κατάσταση της απόκρισης από το διακομιστή (επιτυχής, σφάλμα κ.λπ.) και (vii) άλλες παραμέτρους που σχετίζονται με το λειτουργικό σύστημα και το περιβάλλον υπολογιστή του χρήστη.

Αυτά τα δεδομένα χρησιμοποιούνται μόνο για τη λήψη ανώνυμων στατιστικών σχετικά με τη χρήση του Ιστότοπου και για να ελέγθεί η ορθή λειτουργία του. Τα δεδομένα αυτά, διαγράφονται αμέσως μετά την επεξεργασία.

 1. Cookies

Για την επεξεργασία δεδομένων μέσω των cookies του χρησιμοποιεί ο Ιστότοπος, διαβάστε τη σχετική πολιτική, την οποία θα βρείτε διαθέσιμη στον παρακάτω σύνδεσμο: Πολιτική Cookies

 1. Τα δεδομένα που μας παρέχετε εσείς

Ο υπεύθυνος ελέγχου δεδομένων επεξεργάζεται προσωπικά, αναγνωρίσιμα και μη ευαίσθητα δεδομένα (όνομα, επώνυμο, διεύθυνση e-mail, διεύθυνση, πόλη, στοιχεία αποστολής, αριθμός τηλεφώνου), εφεξής “Προσωπικά Δεδομένα”.

Ο Χρήστης αναλαμβάνει την ευθύνη για τα δεδομένα τρίτων που δημοσιεύονται ή κοινοποιούνται μέσω της Ιστοσελίδας και εγγυάται ότι έχει το δικαίωμα να τα κοινοποιεί ή να τα διαδίδει. Ο Χρήστης δηλώνει ότι είναι ενήλικας, απαλλάσσοντας τον υπεύθυνο ελέγχου δεδομένων από οποιαδήποτε ευθύνη.

Η επεξεργασία αφορά ορισμένες λειτουργίες ή το σύνολο των λειτουργιών που αφορούν τα δεδομένα που συλλέγονται, συμπεριλαμβανομένης της χρήσης των cookies όπως αναφέρεται στο προηγούμενο άρθρο 2, στον ιστότοπο www.ayay.gr σχετικά με αιτήματα για πληροφορίες, εγγραφής στο Newsletter ή σε κάποια λίστα με email, τροποποίηση του υπάρχοντος προφίλ σας, συμβουλευτική για τη δημιουργία νέου προφίλ και διαδικτυακές αγορές.

Περιπτώσεις αυτόματης συλλογής προσωπικών δεδομένων;

Σε μερικές περιπτώσεις, η Εταιρία, καθώς και οι πάροχοι υπηρεσιών αυτής χρησιμοποιούν τεχνολογίες για να συλλέξουν αυτόματα ορισμένες κατηγορίες Δεδομένων, όταν ο Χρήστης επισκέπτεται το ηλεκτρονικό κατάστημα, καθώς και μέσω των ηλεκτρονικών μηνυμάτων που τυχόν ανταλλάσσει με την Εταιρία. Η συλλογή αυτών των δεδομένων επιτρέπει στην Εταιρία να εξατομικεύει τη διαδικτυακή εμπειρία του πελάτη, να βελτιώνει την απόδοση, τη χρηστικότητα και αποτελεσματικότητα της διαδικτυακής παρουσίας της Εταιρίας και να αποτιμά την αποτελεσματικότητα των δραστηριοτήτων προώθησης (marketing) των υπηρεσιών της. Τέτοιες τεχνολογίες είναι:

Α. Διευθύνσεις IP:Η διεύθυνση IP είναι ένας αριθμός που αποδίδεται στον ηλεκτρονικό υπολογιστή κάθε πελάτη κάθε φορά που αποκτά πρόσβαση στο διαδίκτυο. Επιτρέπει στους ηλεκτρονικούς υπολογιστές και στους υπολογιστές εξυπηρέτησης δικτύου (servers) να αναγνωρίζονται και να επικοινωνούν μεταξύ τους. Οι Διευθύνσεις IP από τις οποίες φαίνεται ότι προέρχονται οι επισκέπτες μπορεί να καταγράφονται για λόγους ασφάλειας της τεχνολογίας της πληροφορίας και διάγνωσης των συστημάτων. Αυτά τα δεδομένα μπορεί επίσης να χρησιμοποιούνται σε συγκεντρωτική μορφή προκειμένου να πραγματοποιηθεί ανάλυση των τάσεων και της απόδοσης του ιστοτόπου.

Β. Cookies: Με τον όρο cookies εννοούμε μικρά αρχεία κειμένου τα οποία αποθηκεύονται είτε στον υπολογιστή είτε σε οποιαδήποτε ηλεκτρονική συσκευή που χρησιμοποιούμε. Σκοπός των cookies είναι να ειδοποιούν τον διαδικτυακό ιστότοπο που επισκέπτεται ο χρήστης, για την προηγούμενη δραστηριότητά του. (Για περισσότερες πληροφορίες δείτε εδω την πολιτική cookies

Γ. Google Analytics: Η Εταιρία χρησιμοποιεί το GoogleAnalytics. Προκειμένου να παρέχουν στους επισκέπτες της ιστοσελίδας περισσότερες επιλογές για τον τρόπο συλλογής των δεδομένων τους από την GoogleAnalytics, η Google έχει αναπτύξει το GoogleAnalyticsOpt-outBrowserAdd-on. Το add-on επικοινωνεί με το GoogleAnalyticsJavaScript (ga.js) για να δείξει ότι οι πληροφορίες σχετικά με την επίσκεψη στην ιστοσελίδα δε θα πρέπει να αποσταλούν στο GoogleAnalytics. Το GoogleAnalyticsOpt-outBrowserAdd-on δεν εμποδίζει την αποστολή πληροφοριών στον ίδιο τον ιστότοπο ή σε άλλες υπηρεσίες webanalytics.. Περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τον τρόπο χρήσης του Google Analytics μπορείτε να βρείτε εδώ : http://www.google.com/analytics/learn/privacy.html

Δ. Web beacons: Το Webbeacons είναι ένα μικρό αρχείο με εικόνα (imagefile) σε μια ιστοσελίδα που μπορεί να χρησιμοποιηθεί για τη συλλογή ορισμένων δεδομένων από τον ηλεκτρονικό υπολογιστή του Χρήστη, όπως οι διευθύνσεις IP, ο χρόνος κατά τον οποίο προβλήθηκε το περιεχόμενο της ιστοσελίδας, το είδος του φυλλομετρητή (browser) και η ύπαρξη των cookies που είχαν τοποθετηθεί προηγουμένως από τον ίδιο υπολογιστή εξυπηρέτησης δικτύου (server). HΕταιρία χρησιμοποιεί webbeacons μόνον σύμφωνα με τις διατάξεις της ισχύουσας νομοθεσίας.

Η εταιρεία ή οι service providers της μπορεί να χρησιμοποιούν webbeacons προκειμένου να εντοπίζουν την αποτελεσματικότητα των ιστότοπων τρίτων που μας παρέχουν διαφημιστικές υπηρεσίες ή προκειμένου να συλλέγουν συγκεντρωτικά στατιστικά στοιχεία των επισκεπτών και να διαχειρίζονται τα cookies.

Ο Χρήστης έχει την επιλογή να κάνει κάποια webbeacons ανενεργά με το να απορρίψει τα σχετικά cookies. Το webbeacons θα μπορεί ακόμα να καταγράφει μια ανώνυμη επίσκεψη από την διεύθυνση IP σας αλλά και οι πληροφορίες από τα cookies δε θα καταγράφονται.

 1. E. Εργαλεία βάσει γεωγραφικής θέσης

Αυτά τα δεδομένα θέσης συλλέγονται με σκοπό την παροχή προς τους πελάτες πληροφοριών σχετικά με τις υπηρεσίες που πιστεύει η εταιρεία ότι μπορεί να τους ενδιαφέρουν με βάση τη γεωγραφική θέση τους, καθώς επίσης και τη βελτίωση των προϊόντων και υπηρεσιών που παρέχει η εταιρεία βάση γεωγραφικής θέσης.

ΣΤ. Εφαρμογές και widgets κοινωνικών δικτύων: Η ιστοσελίδα της Εταιρίας μπορεί να περιλαμβάνει λειτουργικότητα, ώστε να μπορεί ο Χρήστης να κοινοποιεί μέσω εφαρμογών κοινωνικής δικτύωσης, όπως το κουμπί like του Facebook και το Twitter widget. Αυτές οι εφαρμογές κοινωνικής δικτύωσης μπορούν να συλλέγουν και να χρησιμοποιούν πληροφορίες σχετικά με τη χρήση εκ μέρους των πελατών του ιστότοπου. Οποιoδήποτε δεδομένο παρέχετε μέσω τέτοιων εφαρμογών κοινωνικής δικτύωσης μπορεί να συλλεχθεί και να χρησιμοποιηθεί από άλλα μέλη της εν λόγω εφαρμογής κοινωνικής δικτύωσης και οι ανταλλαγές αυτές διέπονται από τις πολιτικές απορρήτου των Εταιριών που παρέχουν την εφαρμογή. Η Εταιρία δεν έχει τον έλεγχο ή την ευθύνη για τις εν λόγω εταιρίες ή τη χρήση των Δεδομένων των Χρηστών από αυτές.

Επιπλέον, η ιστοσελίδα της Εταιρίας μπορεί να φιλοξενήσει blogs, forums, crowd-sourcing και άλλες εφαρμογές ή υπηρεσίες (συνολικά αναφερόμενα ως «λειτουργίες μέσων κοινωνικής δικτύωσης»). Ο σκοπός των λειτουργιών μέσων κοινωνικής δικτύωσης είναι η διευκόλυνσης ανταλλαγής πληροφοριών και περιεχομένου. Κάθε προσωπική πληροφορία που παρέχετε σε οποιαδήποτε λειτουργία μέσου κοινωνικής δικτύωσης της εταιρείας μπορεί να γνωστοποιηθεί σε άλλους χρήστες της εν λόγω λειτουργίας μέσου κοινωνικής δικτύωσης (εκτός αν αναφέρεται διαφορετικά στο σημείο συλλογής), επί των οποίων ενδέχεται να έχουμε περιορισμένο ή καθόλου έλεγχο.

Με ποιον τρόπο συλλέγονται τα προσωπικά σας δεδομένα;

Τα προσωπικά σας δεδομένα συλλέγονται με τους εξής τρόπους:

Α. μας τα παρέχετε εσείς όταν συμπληρώνετε ηλεκτρονικές φόρμες ή αποστέλλετε ηλεκτρονικό ταχυδρομείο «e-mail», με σκοπό να πληροφορηθείτε για τα προϊόντα ή να χρησιμοποιήσετε τις υπηρεσίες που είναι διαθέσιμες στην ιστοσελίδα της Εταιρίας μας www.ayay.gr. Η υποβολή των βασικών στοιχειών σας γίνεται κατά επιλογή σας και η επεξεργασία τους με τη συγκατάθεσή σας προς τον αποκλειστικό σκοπό της ενημέρωσής σας για τα προϊόντα, τις υπηρεσίες και τις δράσεις της Εταιρίας μας,

Β. αυτόματα μέσω του προγράμματος περιήγησης «browser» ή της κινητής συσκευής που χρησιμοποιείτε για την πρόσβασή σας στην Ιστοσελίδα μας www.ayay.gr,

Γ. μας τα παρέχετε εσείς για να εκτελέσουμε τη μεταξύ μας σύμβαση (π.χ. να παραδίδουμε τα προϊόντα που έχετε παραγγείλει),

Δ. μας τα παρέχετε εσείς με σκοπό τη συμμόρφωση της εταιρίας με τις νόμιμες απαιτήσεις (π.χ. τιμολόγηση, λογιστικές κινήσεις),

Ε. μας τα παρέχετε εσείς όταν υποβάλλετε αίτηση εργασίας στην Εταιρία ή αποστέλλετε το βιογραφικό σας σημείωμα. Η διάθεση των προσωπικών δεδομένων σας στο πλαίσιο της υποβολής βιογραφικού για ανεύρεση θέσης εργασίας στην Εταιρία λαμβάνει χώρα αυτονοήτως οικειοθελώς καθώς άλλως δεν θα ήταν δυνατή η αξιολόγηση της πιθανότητας πρόσληψης σας. Δεσμευόμαστε να διατηρήσουμε το βιογραφικό σας σημείωμα σε ασφαλή χώρο με ελεγχόμενη πρόσβαση έως 12 μήνες μετά την κάλυψη της θέσης εργασίας. Μπορείτε να αιτηθείτε τη διαγραφή των προσωπικών σας δεδομένων σε συντομότερο χρονικό διάστημα, το οποίο θα τηρήσουμε, κατόπιν ελέγχου της νόμιμης βάσης. Η εταιρία διατηρεί το δικαίωμα επεξεργασίας των δεδομένων σας και εκ νέου επικοινωνίας μαζί σας ακόμη και σε περίπτωση κάλυψης της θέσης εργασίας εντός του παραπάνω 12μήνου.

Σε περιπτώσεις όπου απαιτείται η συγκατάθεσή σας για τη συλλογή των προσωπικών σας δεδομένων, όπως για τη λήψη ενημερωτικού δελτίου «newsletter» σε τακτική βάση, αυτή θα ζητείται ρητώς από εσάς και έχετε δικαίωμα ανά πάσα στιγμή να την ανακαλέσετε.

Είναι υποχρεωτική η παραχώρηση των Δεδομένων σας;

Η παραχώρηση των Δεδομένων στην Εταιρία, μπορεί να είναι απαραίτητη για να επιτευχθούν οι σκοποί που προσδιορίζονται στην παρούσα Πολιτική Απορρήτου ή να είναι προαιρετική.

Η υποχρεωτική ή προαιρετική φύση της παραχώρησης Δεδομένων επισημαίνεται με έναν αστερίσκο (*) δίπλα στα προσωπικά δεδομένα υποχρεωτικού χαρακτήρα.

Εάν αρνηθείτε να παραχωρήσετε τα στοιχεία που επισημαίνονται ως υποχρεωτικά στους Δικτυακούς Τόπους, θα είναι αδύνατο να επιτευχθεί ο βασικός σκοπός της συλλογής των συγκεκριμένων Δεδομένων, και μπορεί, για παράδειγμα, να καταστεί αδύνατη για την Εταιρία η εκπλήρωση της σύμβασης πώλησης ή η παροχή των άλλων υπηρεσιών που είναι διαθέσιμες στους Δικτυακούς μας Τόπους.

Τι είδους προσωπικά δεδομένα συλλέγονται;

Φροντίζουμε να συλλέγουμε μόνο τα απολύτως απαραίτητα Δεδομένα σας, τα οποία είναι κατάλληλα και σαφή για τον σκοπό που προορίζονται.

Τα προσωπικά δεδομένα που συλλέγονται και υφίστανται περαιτέρω επεξεργασία είναι τα εξής:

 1. Δεδομένα που συλλέγονται κατά τη δημιουργία λογαριασμού Χρήστη στους Δικτυακούς Τόπους: ηλεκτρονική διεύθυνση (e-mail)*, κωδικό πρόσβασης (login password)*,όνομα, επίθετο, ταχυδρομική διεύθυνση, αριθμό τηλεφώνου κ.ο.κ.
 2. Στοιχεία από τις συναλλαγές σας με εμάς, μέσω του ηλεκτρονικού μας καταστήματος. Περιλαμβάνουν το ονοματεπώνυμό σας, τη διεύθυνσή σας και γενικότερα τα στοιχεία επικοινωνίας (συμπεριλαμβανομένης της διεύθυνσης ηλεκτρονικού ταχυδρομείου και του αριθμού τηλεφώνου).
 3. Στοιχεία από τις συναλλαγές σας με εμάς, μέσω του ηλεκτρονικού μας καταστήματος. Για παράδειγμα, συλλέγουμε σημειώσεις από τις συνομιλίες μας μαζί σας, λεπτομέρειες σχετικά με τυχόν παράπονα ή σχόλια που κάνετε, λεπτομέρειες σχετικά με τις αγορές που κάνατε, προϊόντα που προστέθηκαν στο καλάθι σας ή αφαιρέθηκαν από αυτό, λίστα προϊόντων που επιθυμείτε να αγοράσετε, εξαργυρώσεις κουπονιών, ιστοσελίδες που επισκέπτεστε και πώς και πότε επικοινωνείτε μαζί μας.
 4. Πέραν των ανωτέρω δεδομένων που μας παρέχετε, ενδέχεται να συλλέγονται τεχνικές πληροφορίες που αποτελούν προσωπικά δεδομένα, όπως για παράδειγμα η διεύθυνση πρωτοκόλλου διαδικτύου (Ιnternet Ρrotocol address) της συσκευής σας, π.χ. ηλεκτρονικός υπολογιστής, laptop, tablet, smartphone. Ακόμη, συλλέγονται στοιχεία επισκεψιμότητας της ιστοσελίδας μας ή άλλων ιστοσελίδων που περιηγηθήκατε πριν από εμάς. Οι τεχνικές αυτές πληροφορίες χρησιμοποιούνται για την ομαλή λειτουργία και απόδοση της ιστοσελίδας και δεν αποθηκεύονται μόνιμα στις υποδομές μας. Περισσότερες λεπτομέρειες σχετικά με τις τεχνολογίες που χρησιμοποιούνται στην ιστοσελίδα μας παρατίθενται στην Πολιτική Cookies.
 5. Άλλα δεδομένα που συλλέγουμε ή μπορεί να συλλέξουμε είναι τα εξής: πληροφορίες πληρωμής, τα σχόλιά σας και οι κριτικές σας στα προϊόντα μας, τεχνικές πληροφορίες σχετικά με τη σύνδεσή σας στο διαδίκτυο και το πρόγραμμα περιήγησης, καθώς και τον κωδικό χώρας και τηλεφώνου όπου βρίσκεται ο υπολογιστής σας, τις ιστοσελίδες που εμφανίζονται κατά την επίσκεψή σας, τις διαφημίσεις στις οποίες κάνετε κλικ, το όνομα χρήστη του κοινωνικού μέσου δικτύωσής σας, εάν αλληλεπιδράτε μαζί μας μέσω αυτών των καναλιών, μορφωτικά στοιχεία, όπως σπουδές, δεξιότητες, γνώση ξένων γλωσσών, επαγγελματική εμπειρία (μόνο στις περιπτώσεις που αιτήστε για θέση εργασίας).

Η παραχώρηση επιπρόσθετων Δεδομένων στην Εταιρία, πέραν εκείνων που επισημαίνονται ως υποχρεωτικά, είναι προαιρετική και δεν επιφέρει συνέπειες σχετικά με τους κύριους σκοπούς της συλλογής δεδομένων, αλλά η παραχώρηση τους χρησιμεύει στη βελτιστοποίηση της ποιότητας των παρεχόμενων υπηρεσιών.

Γιατί γίνεται επεξεργασία των δεδομένων σας και με ποια νομική βάση;

Η επεξεργασία των Προσωπικών Δεδομένων του Χρήστη από τον υπεύθυνο ελέγχου δεδομένων στοχεύει στα παρακάτω:

σύμφωνα με το άρθρο 6.1, παρ. στ) του GDPR, το νόμιμο συμφέρον της ίδιας της εταιρείας,  συνίσταται στην εγγύηση της ασφάλειας του Ιστότοπου και των πληροφοριών που ανταλλάσσονται σε αυτόν. Δηλαδή τη δυνατότητα του Ιστότοπου να αντισταθεί, σε ένα δεδομένο επίπεδο ασφάλειας, απροσδόκητων γεγονότων ή παράνομων ή κακόβουλων πράξεων που θέτουν σε κίνδυνο τη διαθεσιμότητα, την αυθεντικότητα, την ακεραιότητα και την εμπιστευτικότητα των προσωπικών δεδομένων που αποθηκεύονται ή μεταδίδονται και την ασφάλεια των σχετικών υπηρεσιών που προσφέρονται ή καθίστανται προσβάσιμες ·

 • την εκπλήρωση των προσυμβατικών και συμβατικών υποχρεώσεων μετά από αίτημα για πληροφορίες, πώληση των προϊόντων που προσφέρονται από το ayay.gr, αγορά που πραγματοποιείται online (π.χ. φορολογικές και λογιστικές υποχρεώσεις) ·
 • μόνο με τη συγκεκριμένη και ξεχωριστή συγκατάθεσή σας, σύμφωνα με τα άρθρα 23 και 130 του Κώδικα Απορρήτου και το άρθρο 7 του GDPR, για σκοπούς μάρκετινγκ:

α) αποστολή ενημερωτικών δελτίων και επικοινωνιών με εμπορικό και διαφημιστικό, ενημερωτικό περιεχόμενο σε σχέση με προϊόντα ή υπηρεσίες της Ayay, καθώς και στατιστική ανάλυση και ερευνών αγοράς που σχετίζονται αυστηρά με τις υπηρεσίες που προσφέρονται στον Ιστότοπο www.ayay.gr ·

β) αποστολή προτάσεων εμπορικού χαρακτήρα που σχετίζονται με υπηρεσίες και προϊόντα που παρέχονται από τρίτα μέρη ή δεν σχετίζονται με τα προϊόντα και τις υπηρεσίες που παρέχονται από τον ιστότοπο της Ayay ·

 • την άσκηση των δικαιωμάτων του Υπεύθυνου Ελέγχου Δεδομένων, όπως για παράδειγμα το δικαίωμα νομικής υπεράσπισης.
 • μόνο με συγκεκριμένη και ξεχωριστή συγκατάθεσή σας, σύμφωνα με τα άρθρα 23 και 130 του Κώδικα Απορρήτου και το άρθρο 7 του GDPR, για την εκτέλεση δραστηριοτήτων profiling, όπως ανάλυση των συνηθειών ή των καταναλωτικών επιλογών των πελατών της Ayay και κυρίως επεξεργασία των:

(i) δεδομένα σχετικά με την ημερομηνία και ώρα εμφάνισης από τον Χρήστη των μηνυμάτων στο  ηλεκτρονικό του ταχυδρομίο, που περιέχουν πληροφορίες: συμπεριλαμβανομένων εμπορικών και διαφημιστικών πληροφοριών που σχετίζονται με τον ιστότοπο www.ayay.gr, καθώς και την αλληλεπίδραση του Χρήστη με αυτές και πληροφορίες σχετικά με τα κλικ που πραγματοποίησε στους συνδέσμους που είναι ενταγμένοι στα μηνύματα.

(ii) δεδομένα που αποκτήθηκαν όταν οι πελάτες αγορασαν προϊόντα στον ιστότοπο www.ayay.gr, επομένως, επίσης και δεδομένα που από αποκτόνται μέσω της ανίχνευσης του τύπου και της συχνότητας των αγορών

 • εκπλήρωση των υποχρεώσεων που ορίζονται από το νόμο, από έναν κανονισμό, από την κοινοτική νομοθεσία ή με εντολή των Αρχών.

Τι σημβαίνει στην περίπτωση οιασδήποτε απόρηψης;

Εκτός από αυτό που έχει ήδη καθοριστεί και αναφέρεται στα δεδομένα πλοήγησης, τα οποία είναι απαραίτητα για την εύρυθμη λειτουργικότητα και λειτουργία του Ιστότοπου και τα cookies, σε σχέση για τα οποία διαβάστε τη σχετική πολιτική cookies, η παροχή προσωπικών δεδομένων είναι προαιρετική. Οι χρήστες είναι επομένως ελεύθεροι να παρέχουν τα Προσωπικά τους Δεδομένα για να υποβάλλουν αιτήματα για πληροφορίες. Ωστόσο, η μερική μη παροχή των δεδομένων που ζητούνται στα υποχρεωτικά πεδία των διαφόρων εντύπων θα καταστήσει αδύνατη την προμήθεια των προϊόντων και των υπηρεσιών που προσφέρονται μέσω του Ιστότοπου www.ayay.gr.

Μέθοδοι επεξεργασίας

Τα προσωπικά δεδομένα υποβάλλονται σε επεξεργασία με αυτοματοποιημένα εργαλεία για το χρονικό διάστημα που απαι τείται για την επίτευξη των σκοπών για τους οποίους συλλέχθηκαν.

Συγκεκριμένα, θα πρέπει να σημειωθεί ότι τα προσωπικά δεδομένα του Χρήστη μπορούν να υποστούν επεξεργασία τόσο σε χαρτί όσο και σε ηλεκτρονικά, συμπεριλαμβανομένης της βοήθειας που παρέχεται από διάφορα ηλεκτρονικά μέσα, από τον Υπεύθυνο Ελέγχου Δεδομένων ή από άτομα που έχουν οριστεί κατάλληλα για την εκτέλεση αυτών των εργασιών (εταιρείες εισαγωγής δεδομένων, για σκοπούς που σχετίζονται με την εκτέλεση της υπηρεσίας, τη διαχείριση της εντολής αγοράς των προϊόντων στο Διαδίκτυο, τη διαχείριση της πληρωμής), που προσδιορίζονται συνεχώς ή / και διορίζονται, κατάλληλα εκπαιδευμένα και ενημερώνονται για τους περιορισμούς που επιβάλλει ο νόμος, καθώς και μέσω της χρήσης μέτρων ασφαλείας για την εγγύηση της προστασίας του απορρήτου σας και την αποφυγή κινδύνων απώλειας ή καταστροφής, μη εξουσιοδοτημένης πρόσβασης, επεξεργασίας που δεν επιτρέπεται ή δεν συμμορφώνεται με τους παραπάνω σκοπούς.

Μεταφορά δεδομένων

Τα προσωπικά δεδομένα διαχειρίζονται και αποθηκεύονται σε διακομιστές (servers) που βρίσκονται εντός της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Είναι κατανοητό ότι ο Υπεύθυνος Ελέχου Δεδομένων, εάν είναι απαραίτητο, θα έχει το δικαίωμα να μετακινεί την τοποθεσία των διακομιστών εντός της Ιταλίας ή / και της Ευρωπαϊκής Ένωσης ή / και τρίτων χωρών. Σε αυτήν την περίπτωση, ο Υπεύθυνος Ελέχου Δεδομένων εγγυάται από τη στιγμή αυτή ότι η διαβίβαση των δεδομένων εκτός της Ευρωπαϊκής Ένωσης θα πραγματοποιηθεί σύμφωνα με τις ισχύουσες νομικές διατάξεις, ορίζοντας, εάν είναι απαραίτητο, συμφωνίες που εγγυώνται επαρκές επίπεδο προστασίας ή / και υιοθέτηση τυποποιημένων συμβατικών ρητρών που παρέχονται από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή.

Παιδιά

Η εταιρεία αντιλαμβάνεται τη σημασία της προστασίας των προσωπικών δεδομένων των παιδιών, ειδικά σε ένα διαδικτυακό περιβάλλον. Η πολιτική της Εταιρίας είναι να μην συλλέγει ποτέ, ούτε να τηρεί, εν γνώσει της, Δεδομένα σχετικά με οποιοδήποτε πρόσωπο κάτω των 15 ετών, χωρίς την εγγραφή συγκατάθεση των νομίμων αντιπροσώπων τους.

Δεν επιτρέπουμε σε παιδιά κάτω των 15 ετών να εγγράφονται στους Δικτυακούς Τόπους και τα Apps μας, να συμμετέχουν σε εμπειρίες και στις εκδηλώσεις της Εταιρίας χωρίς την προηγούμενη συγκατάθεση του γονέα.

Από ποιες αρχές διέπεται η επεξεργασία των προσωπικών δεδομένων από την Εταιρία;

Η Εταιρία επεξεργάζεται τα προσωπικά σας δεδομένα με τρόπο θεμιτό και νόμιμο για σαφώς καθορισμένους σκοπούς που αναφέρονται στην παρούσα Πολιτική. Τα προσωπικά σας δεδομένα που επεξεργάζεται η Εταιρία περιορίζονται στα απολύτως απαραίτητα για την επίτευξη των σκοπών αυτών, είναι ακριβή και επίκαιρα, τηρούνται για χρονικό διάστημα που καθορίζεται από τους σκοπούς της επεξεργασίας, προστατεύονται από επαρκή μέτρα ασφαλείας και δεν διαβιβάζονται σε χώρες που δεν εξασφαλίζουν ικανοποιητικό επίπεδο προστασίας.

Ποιος συλλέγει τα προσωπικά δεδομένα και για ποιον σκοπό; Διαβιβάζονται σε τρίτους;

Η λήψη, επεξεργασία και διατήρηση των δεδομένων σας που αφορούν στοιχεία επικοινωνίας γίνεται για την ικανοποίηση του αποκλειστικού σκοπού της ενημέρωσής σας για τα προϊόντα, τις υπηρεσίες και τις δράσεις της Εταιρίας. Όλα τα δεδομένα σας τηρούνται μόνο για αυτό τον σκοπό και τυγχάνουν επεξεργασίας μόνο από το τμήμα Πωλήσεων και το Τμήμα Marketing της Εταιρίας μας.

Η λήψη, επεξεργασία και διατήρηση των δεδομένων του βιογραφικού, των γνώσεων, της επαγγελματικής κατάρτισης και της επαγγελματικής εμπειρίας, γίνεται για την ικανοποίηση του αποκλειστικού σκοπού της αξιολόγησης από την Εταιρία για τη δυνατότητα κατάληψης κάποιας θέσης εργασίας, και τηρούνται μόνο για αυτό τον σκοπό, τυγχάνουν επεξεργασίας μόνο από το Τμήμα Human Resources της Εταιρίας.

Ενδέχεται τα προσωπικά δεδομένα να διαβιβαστούν σε συνεργάτες, ή σε τρίτους,για περαιτέρω επεξεργασία με σκοπό την παροχή υπηρεσιών, την αξιολόγηση και τη βελτίωση της λειτουργικότητας της ιστοσελίδας, σκοπούς μάρκετινγκ, διαχείρισης δεδομένων και τεχνικής υποστήριξης. Οι εν λόγω τρίτοι έχουν δεσμευτεί συμβατικά απέναντί μας, ότι θα χρησιμοποιήσουν τα προσωπικά δεδομένα μόνο για τους παραπάνω λόγους, και δεν θα διαβιβάσουν τις προσωπικές πληροφορίες σε τρίτα μέρη, καθώς και δεν θα τις κοινοποιήσουν σε τρίτους εκτός αν το επιβάλλει ο νόμος.

Επίσης, η Εταιρία μπορεί να μεταφέρει ορισμένα προσωπικά δεδομένα εκτός γεωγραφικών συνόρων σε άλλες εταιρίες μέλη της Εταιρείας ή εξωτερικές εταιρίες που συνεργάζονται με την Εταιρία μας ή για λογαριασμό της. Με το να παρέχουν τα Δεδομένα μέσω διαδικτύου, οι επισκέπτες συναινούν στη μεταφορά αυτή ή/και στην αποθήκευση των Δεδομένων στο εξωτερικό.

Η Εταιρία δεσμεύεται ότι δεν θα εμπορευθεί τα προσωπικά σας δεδομένα διαθέτοντάς τα προς πώληση/ενοικίαση δίνοντάς τα/ μεταφέροντας /δημοσιοποιώντας ή κοινοποιώντας τα σε τρίτους ή να τα χρησιμοποιήσει με άλλον τρόπο και για άλλους σκοπούς που δύνανται να διακινδυνεύσουν την ιδιωτικότητα.

Για πόσο χρόνο τηρούνται τα προσωπικά μου δεδομένα;

Διατηρούμε τα Προσωπικά Δεδομένα σας όσο χρειάζεται για να εκπληρώσουμε τους σκοπούς που ορίζονται στην παρούσα Πολιτική Απορρήτου (εκτός και αν μεγαλύτερη περίοδος διατήρησης απαιτείται από την ισχύουσα νομοθεσία). Γενικά αυτό σημαίνει ότι θα διατηρήσουμε τα προσωπικά σας δεδομένα για όσο διάστημα έχετε λογαριασμό στην Εταιρία μας. Αναφορικά με τα Προσωπικά σας Δεδομένα που σχετίζονται με αγορές προϊόντων, διατηρούμε αυτά τα δεδομένα για μεγαλύτερο διάστημα προκειμένου να συμμορφωθούμε με τις νομικές μας υποχρεώσεις (όπως τη φορολογική και εμπορική νομοθεσία και για λόγους παροχής εγγύησης). Στο τέλος αυτής της περιόδου διατήρησης, τα δεδομένα σας θα διαγραφούν πλήρως ή ανώνυμα, για παράδειγμα με τη συγκέντρωση με άλλα δεδομένα, έτσι ώστε να μπορούν να χρησιμοποιηθούν με μη αναγνωρίσιμο τρόπο για στατιστική ανάλυση και επιχειρηματικό προγραμματισμό.

Ενδεικτικά: 1. Όταν πραγματοποιείτε μία παραγγελία, θα διατηρήσουμε τα προσωπικά δεδομένα που μας δώσατε για πέντε χρόνια, ώστε να μπορέσουμε να συμμορφωθούμε με τις νομικές και συμβατικές υποχρεώσεις μας. 2. Η δήλωση συγκατάθεσης σας για αποστολή ενημερωτικού δελτίου (newsletter) τηρείται για όσο χρόνο σας αποστέλλεται newsletter από την Εταιρία και πάντως όχι περισσότερο από έξι μήνες από τη διακοπή αποστολής του.

Για την εκπλήρωση του σκοπού επεξεργασίας που αφορά στη διερεύνηση κατάληψης κάποιας θέσης εργασίας στην εταιρία μας θεωρούμε εύλογο και αναγκαίο χρόνο διατήρησης των σχετικών δεδομένων σας το διάστημα δώδεκα (12) μηνών. Μετά την παρέλευση δώδεκα (12) μηνών από τον χρόνο λήψης του βιογραφικού σας ο σχετικός φάκελος με το σύνολο των στοιχείων σας θα διαγράφεται.

Ασφάλεια Δεδομένων σας;

Δεσμευόμαστε να διαφυλάσσουμε τα Προσωπικά σας Δεδομένα.

Αναγνωρίζοντας τη σημασία της ασφαλείας των Προσωπικών Δεδομένων σας, έχουμε λάβει όλα τα κατάλληλα οργανωτικά και τεχνικά μέτρα για την ασφάλεια και την προστασία των Δεδομένων σας από κάθε μορφής τυχαία ή αθέμιτη επεξεργασία.

Ποια είναι τα δικαιώματά μου έναντι στην επεξεργασία των προσωπικών μου δεδομένων;

Σύμφωνα με το άρθρο 7 του Κώδικα απορρήτου και των άρθρων 15 και μετά του GDPR, ο Χρήστης έχει το δικαίωμα να λάβει:

 • επιβεβαίωση της ύπαρξης ή μη των Προσωπικών Δεδομένων του, ακόμη και αν δεν έχουν ακόμη καταγραφεί, και κοινοποίηση των δεδομένων με κατανοητό και προσβάσιμο τρόπο.
 • ένα αντίγραφο των Προσωπικών Δεδομένων του
 • τη διόρθωση τυχόν προσωπικών δεδομένων που ενδέχεται να είναι ανακριβή.
 • τη διαγραφή των προσωπικών τους δεδομένων
 • τον περιορισμό της επεξεργασίας των Προσωπικών Δεδομένων του
 • σε δομημένη μορφή, που χρησιμοποιείται συνήθως και διαβάζεται από μια αυτόματη συσκευή, τα Προσωπικά Δεδομένα που έχουν παράσχει ή δημιουργήσει.
 • ένδειξη ως προς:
 • την προέλευση των Προσωπικών Δεδομένων.
 • τις κατηγορίες των Προσωπικών Δεδομένων που υποβάλλονται σε επεξεργασία
 • τους σκοπούς και τις μεθόδους επεξεργασίας των δεδομένων
 • το λογισμικό που χρησιμοποιείται σε περίπτωση επεξεργασίας που πραγματοποιείται με τη βοήθεια ηλεκτρονικών εργαλείων
 • τα στοιχεία του Υπεύθυνου Ελέγχου Δεδομένων και άλλων υπευθύνων, εάν υπάρχουν
 • την περίοδο διατήρησης των Προσωπικών Δεδομένων τους ή των κριτηρίων που είναι χρήσιμα για τον προσδιορισμό αυτής της περιόδου
 • τα άτομα ή τις κατηγορίες ατόμων στα οποία μπορούν να κοινοποιηθούν τα Προσωπικά Δεδομένα ή που θα μπορούσαν να μάθουν γι’ αυτά υπό την ιδιότητά τους ως διορισμένων εκπροσώπων του Κράτους, μεταποιητών ή αξιωματικών
 • την ενημέρωση, διόρθωση ή, όπου απαιτείται, την ενοποίηση των δεδομένων
 • την ανωνυμοποίηση ή τον αποκλεισμό δεδομένων που έχουν υποστεί επεξεργασία παράνομα, συμπεριλαμβανομένων δεδομένων των οποίων η διατήρηση δεν είναι απαραίτητη για τους σκοπούς για τους οποίους έχουν συλλεχθεί ή μεταγενέστερα υποβληθεί σε επεξεργασία
 • Επιπλέον, ο Χρήστης έχει το δικαίωμα να αντιταχθεί, εν όλω ή εν μέρει:
 • για νόμιμους λόγους, για την επεξεργασία των Προσωπικών Δεδομένων τους, ακόμη και αν σχετίζονται με τον σκοπό για τον οποίο συλλέχθηκαν τα δεδομένα.
 • στην επεξεργασία των Προσωπικών Δεδομένων του με σκοπό την αποστολή διαφημιστικού υλικού, για άμεσες πωλήσεις ή για τη διεξαγωγή έρευνας αγοράς ή εμπορικών επικοινωνιών.

Για να ασκήσουν τα προαναφερθέντα δικαιώματα, οι Χρήστες μπορούν να επικοινωνήσουν στη διεύθυνση email του Υπεύθυνου Ελέγχου Δεδομένων, που αναφέρεται στο άρθρο. 1, βάζοντας ως θέμα τη λέξη “Απόρρητο”. Τέλος, σας ενημερώνουμε ότι εάν πιστεύετε ότι τα δικαιώματά σας έχουν παραβιαστεί από τον Υπεύθυνο Ελέγχου Δεδομένων ή / και από τρίτο μέρος, έχετε το δικαίωμα να υποβάλετε καταγγελία στον Εγγυητή για την Προστασία Προσωπικών Δεδομένων ή / και άλλο αρμόδιο έλεγχο αρχή σε σχέση με τον GDPR.

Μπορείτε να ασκήσετε όλα τα ως άνω δικαιώματά σας υποβάλλοντας εγγράφως σχετική αίτηση στη διεύθυνση Επιδαύρου 6 ΤΚ 11147 Γαλάτσι Αττικής. Για οποιοδήποτε θέμα έχετε σχετικά με τα προσωπικά σας δεδομένα ή/ και για διευκρινήσεις, μπορείτε να επικοινωνήσετε με τη Διοίκηση της Εταιρίας, μέσω e-mail, στην ηλεκτρονική διεύθυνση info@ayay.gr, με τίτλο «Άσκηση Δικαιώματος» και εμείς θα φροντίσουμε να το εξετάσουμε και να σας απαντήσουμε το συντομότερο δυνατό.Κάθε αίτημα που υποβάλλεται θα πρέπει να συνοδεύεται από τα κατάλληλα αποδεικτικά στοιχεία ταυτοποίησης και να παρέχονται οι απαιτούμενες πληροφορίες (π.χ. τα δεδομένα που χρειάζονται διόρθωση), όπως περιγράφονται στους όρους χρήσης της εκάστοτε υπηρεσίας.

Για να προστατεύσουμε την εμπιστευτικότητα των πληροφοριών σας, θα σας ζητήσουμε να επαληθεύσετε την ταυτότητά σας προτού προχωρήσετε σε οποιοδήποτε αίτημα υποβάλετε με βάση την παρούσα Πολιτική Απορρήτου. Εάν έχετε εξουσιοδοτήσει ένα τρίτο μέρος να υποβάλει αίτημα εκ μέρους σας, θα του ζητήσουμε να αποδείξει ότι έχει την άδειά σας να ενεργήσει για αυτό το σκοπό.

H Εταιρία καταβάλλει κάθε δυνατή προσπάθεια ώστε τα αιτήματά σας να απαντηθούν χωρίς καθυστέρηση και σε κάθε περίπτωση εντός μηνός από την παραλαβή τους. Η εν λόγω προθεσμία μπορεί να παραταθεί κατά δύο (2) ακόμη μήνες, εφόσον απαιτείται, λαμβανομένων υπόψη της πολυπλοκότητας του αιτήματος και του αριθμού των αιτημάτων. Για την εν λόγω παράταση καθώς και για τους λόγους της καθυστέρησης θα ενημερώνεστε εντός μηνός από την παραλαβή του αιτήματος από την Εταιρία. Εάν υποβάλλετε το αίτημα με ηλεκτρονικά μέσα, η απάντηση θα σας παρέχεται, εάν είναι δυνατόν, με ηλεκτρονικά μέσα, εκτός αν ζητήσετε κάτι διαφορετικό (πχ. έγγραφη επιστολή). Αν τα Αιτήματα σας είναι προδήλως αβάσιμα ή υπερβολικά ιδίως λόγω του επαναλαμβανόμενου χαρακτήρα τους, η Εταιρία μπορεί να επιβάλει την καταβολή εύλογου τέλους, λαμβάνοντας υπόψη τα διοικητικά έξοδα για την παροχή της ενημέρωσης ή την εκτέλεση της ζητούμενης ενέργειας ή να αρνηθεί να δώσει συνέχεια στο Αίτημα.

Τι συμβαίνει σε περίπτωση που οι όροι αλλάξουν;

Αυτό το έγγραφο αποτελεί την Πολιτική Απορρήτου του Ιστότοπου https://www.ayay.gr/ η οποία μπορεί να τροποποιηθεί ή / και να ενημερωθεί ανά πάσα στιγμή. Εάν ο Υπεύθυνος Ελέγχου Δεδομένων προτίθεται να επεξεργαστεί τα Προσωπικά Δεδομένα των Χρηστών για σκοπούς άλλους από αυτούς που προβλέπονται στο προαναφερθέν άρθρο 3, αναλαμβάνει, πριν από αυτήν την περαιτέρω επεξεργασία, να παρέχει στους Χρήστες επαρκείς πληροφορίες σχετικά με αυτούς τους σκοπούς και να πραγματοποιεί μια τέτοια περαιτέρω επεξεργασία σύμφωνα πάντα με την ισχύουσα νομοθεσία.

Εφαρμοστέο δίκαιο

Εφαρμοστέο Δίκαιο είναι το Ελληνικό Δίκαιο, όπως διαμορφώνεται σύμφωνα με το Γενικό Κανονισμό για την Προστασία των Προσωπικών Δεδομένων 2016/679/ΕΕ το Νόμο 4624/2019 και εν γένει το ισχύον εθνικό, ευρωπαϊκό και διεθνές νομοθετικό και κανονιστικό πλαίσιο για την προστασία προσωπικών δεδομένων.

Αρμόδια δικαστήρια για τυχόν αναφυόμενες διαφορές σχετιζόμενες με τα Δεδομένα σας είναι τα Δικαστήρια Θεσσαλονίκης.

Δικαίωμα να προσφύγετε στην Αρχή Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων;

Σε περίπτωση κατά την οποία η Εταιρία καθυστερεί πέραν του δικαιολογημένου διαστήματος να ανταποκριθεί στην αίτησή σας καθώς και σε κάθε περίπτωση που θεωρείτε ότι παραβιάζονται τα δικαιώματά σας ή η Εταιρία δεν είναι συνεπής προς τις υποχρεώσεις φύλαξης των δεδομένων σας δικαιούσθε να υποβάλετε καταγγελία στην εποπτική αρχή. (Αρχή Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα, Αθήνα Κηφισίας 1-3, Τ.Κ. 115 23, Αθήνα, contact@dpa.gr+30-210 6475600.

Ερωτήσεις και σχόλια;

Αν έχετε οποιεσδήποτε ερωτήσεις που δεν έχουν καλυφθεί, ή σχόλια και προβληματισμούς που μπορεί να έχετε σχετικά με την Πολιτική Απορρήτου μας παρακαλούμε επικοινωνήστε μαζί μας στο info@ayay.gr .